5.2.1. WARTOść PRZYZNANYCH I NIEWYKORZYSTANYCH źRóDEł FINANSOWANIA

 

2019
2018

 

Przyznany limit
Wykorzystanie
Niewykorzystane
Przyznany limit
Wykorzystanie
Niewykorzystane
Linie kredytowe
  12 203
  (4 725)
  7 478
  1 524
  (1 180)
  344
Dłużne papiery wartościowe
  5 000
  -  
  5 000
  13 000
  (2 300)
  10 700
Razem
  17 203
  (4 725)
  12 478
  14 524
  (3 480)
  11 044