5.3. KAPITAł WłASNY I POLITYKA ZARZąDZANIA KAPITAłEM

Zasady rachunkowości     

Kapitał akcyjny wykazywany jest według wartości nominalnej, w wysokości zgodnej ze statutem Jednostki Dominującej oraz wpisem do rejestru sądowego.

Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej tworzony jest z nadwyżki ceny emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio), a pozostałej po pokryciu kosztów tej emisji.

Na skumulowane pozostałe całkowite dochody składają się różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych, odnoszone na kapitał skutki stosowania rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych,  zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych oraz wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.

Zyski zatrzymane stanowią sumę zysku roku bieżącego oraz zakumulowanych zysków z lat poprzednich, które nie zostały wypłacone w formie dywidendy, ale zostały przekazane na powiększenie kapitału zapasowego lub są niepodzielone.

 

Największym akcjonariuszem PGNiG S.A. jest Skarb Państwa, który posiadając na dzień 31 grudnia 2019 roku 71,88% akcji Spółki jest podmiotem kontrolującym Grupę. Szczegóły dotyczące struktury akcjonariatu przedstawiono w Sprawozdaniu Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG.

Na koniec 2018 roku na kapitał akcyjny Spółki składało się 5 778 314 857 akcji o wartości nominalnej 1 PLN na jedną akcję.

Nie nastąpiły żadne zmiany w kapitale akcyjnym w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

W dniu 27 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. podjęło decyzję o podziale zysku netto PGNiG za rok obrotowy 2018 w kwocie 3 289 305 045,15 PLN w następujący sposób:

  • kwotę 1 040 096 674,26 PLN przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
  • kwotę 1 000 000 000,00 PLN przeznaczyć na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na finansowanie rozbudowy
    i modernizacji krajowej sieci dystrybucyjnej gazu,
  • kwotę 1 249 208 370,89 PLN przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Dywidendą objętych zostało 5 778 314 857 akcji, a dywidenda przypadająca na jedną akcję wyniosła 0,18 PLN.

Dzień dywidendy uchwalono na 26 lipca 2019 roku, a termin wypłaty dywidendy na 7 sierpnia 2019 roku. Wielkość dywidendy wypłaconej w dniu 7 sierpnia 2019 roku pomniejszono o kwotę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku Spółki za rok 2018, wypłaconej w dniu 3 grudnia 2018 roku (wielkość zaliczki wyniosła 404 482 039,99 PLN).

Szczegółowe informacje na temat polityki dywidendowej przedstawiono w Sprawozdaniu Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG.

Głównym celem zarządzania kapitałem Grupy jest zapewnienie zdolności do kontynuowania działalności z uwzględnieniem realizacji planowanych inwestycji, przy jednoczesnym zwiększaniu wartości Grupy dla akcjonariuszy. Ponadto Grupa Kapitałowa PGNiG monitoruje zdolność do pokrycia swoich zobowiązań, stosując wskaźnik relacji długu netto do EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją..

Powrót do góry