8.6.1. TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI, KTóRYCH UDZIAłOWCEM/AKCJONARIUSZEM JEST PGNiG LUB JEDNOSTKA ZALEżNA

 

2019
2018

 

Wspólne przedsięwzięcia
Pozostałe podmioty powiązane
Razem
Wspólne przedsięwzięcia
Pozostałe podmioty powiązane
Razem

Obroty i przychody/koszty za okres

 

 

 

     
Sprzedaż produktów i usług
  54
  13
  67
  56
  10
  66
Przychody z tytułu odsetek od pożyczek
  34
  4
  38
  4
  4
  8
Razem
  88
  17
  105
  60
  14
  74
 

 

 

 

     
Zakup usług, towarów i materiałów
  (77)
  (60)
  (137)
  (21)
  (11)
  (32)
Zakup środków trwałych w budowie
  (109)
  (3)
  (112)
  (29)
  (4)
  (33)
Zakup zapasów
  (450)
  (19)
  (469)
  (441)
  (16)
  (457)
Razem
  (636)
  (82)
  (718)
  (491)
  (31)
  (522)
 

 

 

 

     

Saldo na koniec okresu

 

 

 

     
Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe
  12
  2
  14
  9
  2
  11
 

 

 

 

     
Udzielone pożyczki
  694
  30
  724
  550
  26
  576
        W tym, kwota odpisów z tytułu
        utraty wartości
  (11)
  (55)
  (66)
  (9)
  (55)
  (64)
Razem
  706
  32
  738
  559
  28
  587
 

 

 

 

     
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
  61
  7
  68
  71
  6
  77
Zobowiązania pozostałe
  6
  -  
  6
  -  
  -  
  -  
Razem
  67
  7
  74
  71
  6
  77

 W 2019 roku Jednostka Dominująca ani spółki od niej zależne nie zawarły żadnych istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż warunki rynkowe.