8.6.4. POżYCZKI UDZIELONE OSOBOM ZARZąDZAJąCYM ORAZ OSOBOM NADZORUJąCYM W SPółKACH GRUPY KAPITAłOWEJ

Zarówno w 2019 roku, a także w 2018 roku osoby zarządzające i nadzorujące jednostki Grupa PGNiG nie otrzymały pożyczek.