8.6.3. INFORMACJE O śWIADCZENIACH DLA KLUCZOWEGO PERSONELU GRUPY KAPITAłOWEJ

 

2019
2018

 

Zarząd
Rada Nadzorcza
Razem
Zarząd
Rada Nadzorcza
Razem
Jednostki dominującej
  11,0
  0,7
  11,7
  6,1
  0,7
  6,8
        Krótkoterminowe świadczenia pracownicze
  10,6
  0,7
  11,3
  6,0
  0,7
  6,7
        Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy
  0,4
  -  
  0,4
  0,1
  -  
  0,1
Jednostek zależnych
  23,6
  5,2
  28,8
  22,4
  4,0
  26,4
        Krótkoterminowe świadczenia pracownicze
  22,9
  5,2
  28,1
  20,6
  4,0
  24,6
        Świadczenia po okresie zatrudnienia
  0,4
  -  
  0,4
  0,4
  -  
  0,4
        Pozostałe świadczenia długoterminowe
  0,3
  -  
  0,3
  0,4
  -  
  0,4
        Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy
  -  
  -  
  -  
  1,0
  -  
  1,0
Razem
  34,6
  5,9
  40,5
  28,5
  4,7
  33,2

Więcej informacji na temat wynagrodzeń kluczowego personelu kierowniczego oraz polityki wynagrodzeń w Grupa PGNiG zaprezentowano w Sprawozdaniu Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG.