7.3.1. RYZYKO KREDYTOWE

Przez ryzyko kredytowe Grupa rozumie w szczególności możliwość nieterminowego lub całkowitego braku wywiązania się kontrahenta spółki ze zobowiązań, bądź możliwość nieodzyskania ulokowanych środków pieniężnych.

 

Grupa Kapitałowa PGNiG posiada ekspozycję na ryzyko kredytowe głównie z tytułu niżej zaprezentowanych pozycji.

Maksymalna ekspozycja na ryzyko, odpowiadająca wartości bilansowej pozycji
2019
2018
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (środki pieniężne w banku oraz lokaty bankowe)
  3 037
  3 925
Środki pieniężne o długoterminowym ograniczeniu możliwością dysponowania
  190
  207
Należności z tyt. dostaw i usług
  4 511
  4 864
Udzielone pożyczki
  723
  576
Razem
  8 461
  9 572

Grupa stosuje zasadę zawierania transakcji dotyczących instrumentów finansowych z wieloma podmiotami charakteryzującymi się wysoką zdolnością kredytową. Przy wyborze partnerów finansowych, Grupa kieruje się przede wszystkim ich standingiem finansowym, zweryfikowanym przez agencje ratingowe, a także udziałem w rynku oraz posiadaną reputacją.

Ekspozycja na ryzyko kredytowe poszczególnych pozycji wskazanych powyżej wynika z wartości bilansowej tych pozycji.