7.3.3. RYZYKO PłYNNOśCI

Przez ryzyko płynności Grupa rozumie możliwość utraty płynności wpływającej na brak możliwości sfinansowania potrzeb kapitałowych lub możliwość wystąpienia strukturalnej nadpłynności niekorzystnie wpływającej na rentowność prowadzonej przez Grupę działalności. 

 

Głównym zadaniem Grupy w procesie zarządzania ryzykiem płynności jest bieżąca kontrola i planowanie poziomu płynności. Poziom płynności jest kontrolowany poprzez przygotowywanie prognozy przepływów pieniężnych obejmującej okres co najmniej 12 miesięcy i aktualizowanej co miesiąc. Realizacja planowanych przepływów jest cyklicznie weryfikowana i obejmuje m.in. analizę niezrealizowanych przepływów pieniężnych, ich przyczyny i skutki.

Zagrożenia związanego z ryzykiem płynności nie należy wyłącznie utożsamiać z ryzykiem utraty płynności przez Grupę. Równie istotnym zagrożeniem może być strukturalna nadpłynność, która niekorzystnie wpływa na rentowność prowadzonej przez Grupę działalności. Grupa na bieżąco kontroluje i planuje poziom swojej płynności finansowej. Na dzień 31 grudnia 2018 roku nie występowało zadłużenie w rachunkach bieżących Grupy.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa płynności Grupa uruchomiła kilka programów emisji obligacji. Szczegóły na temat wyemitowanych obligacji przedstawiono w nocie 5.2. 

Ponadto, spółki Grupy Kapitałowej posiadają umowy na linie kredytowe, których limity przedstawiono w nocie 5.2.1.

W Jednostce Dominującej ryzyko płynności jest znacząco ograniczone przez stosowanie Procedury zarządzania płynnością w PGNiG S.A.. Procedura zapewnia prawidłowe zarządzanie płynnością finansową, poprzez:

  • realizację płatności,
  • prognozowanie przepływów pieniężnych,
  • optymalne zarządzanie wolnymi środkami pieniężnymi,
  • pozyskanie i restrukturyzację finansowania działalności bieżącej i przedsięwzięć inwestycyjnych,
  • zabezpieczenie ryzyka chwilowej utraty płynności wskutek niespodziewanych zakłóceń oraz obsługę zawartych umów kredytowych.

Wycena ryzyka płynności oparta jest o bieżącą i szczegółową kontrolę przepływów pieniężnych, uwzględniającą prawdopodobieństwo terminu realizacji danych przepływów oraz planowaną pozycję gotówkową netto.

Analiza wymagalności zobowiązań finansowych w wartościach umownych niezdyskontowanych przedstawiona została w poniższych tabelach.

2019
Umowne terminy wymagalności od końca okresu sprawozdawczego
Razem
Wartość bilansowa
do 3 m-cy
3-12 m-cy
1-3 lata
3 - 5 lat
powyżej 5 lat
Zobowiązania z tyt. zadłużenia
 
 
 
 
 
 
 
        Kredyty bankowe
  3 014
  164
  60
  602
  1 050
  4 890
  4 893
        Zobowiązania z tytułu leasingu
  45
  31
  193
  135
  1 609
  2 013
  1 840
        Pozostałe
  -  
  -  
  -  
  20
  -  
  20
  20
Zobowiązania z tytułu dostaw
  3 076
  47
  80
  17
  36
  3 256
  3 256
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych
 
 
 
 
 
 
 
        Forward
 
 
 
 
 
 
 
                - wpływy
  267
  257
  38
  54
  -  
  616
  -  
                - wypływy
  (254)
  (222)
  (38)
  (39)
  -  
  (553)
  426
         Pozostałe instrumenty pochodne
 
 
 
 
 
 
 
                - wpływy
  184
  400
  20
  50
  -  
  654
  -  
                - wypływy
  (640)
  (636)
  (40)
  (66)
  -  
  (1 382)
  869
Zobowiązania finansowe – wypływy
  6 984
  1 069
  218
  744
  1 086
  10 101
  -  
Zobowiązania finansowe z uwzględnieniem wpływów z instrumentów pochodnych
  6 533
  412
  160
  640
  1 086
  8 831
  11 304

2018
Umowne terminy wymagalności od końca okresu sprawozdawczego
Razem
Wartość bilansowa
do 3 m-cy
3-12 m-cy
1-3 lata
3 - 5 lat
powyżej 5 lat
Zobowiązania z tyt. zadłużenia
 
 
 
 
 
 
 
        Kredyty bankowe
  9
  210
  645
  429
  93
  1 386
  1 385
        Dłużne papiery wartościowe
  2 300
  -  
  -  
  -  
  -  
  2 300
  2 298
        Zobowiązania z tytułu leasingu
  4
  3
  8
  4
  -  
  19
  19
Zobowiązania z tytułu dostaw
  2 455
  46
  63
  12
  39
  2 615
  2 615
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych
 
 
 
 
 
 
 
        Forward
 
 
 
 
 
 
 
                - wpływy
  2 340
  3 110
  1 132
  -  
  -  
  6 582
  -  
                - wypływy
  (2 299)
  (3 245)
  (1 124)
  -  
  -  
  (6 668)
  488
         Pozostałe instrumenty pochodne
 
 
 
 
 
 
 
                - wpływy
  91
  317
  129
  -  
  -  
  537
  -  
                - wypływy
  (103)
  (423)
  (145)
  -  
  -  
  (671)
  670
Zobowiązania finansowe – wypływy
  7 166
  3 924
  1 977
  441
  132
  13 640
  -  
Zobowiązania finansowe z uwzględnieniem wpływów z instrumentów pochodnych
  4 735
  497
  716
  441
  132
  6 521
  7 475