7.3.2. RYZYKO RYNKOWE

Przez ryzyko rynkowe Grupa rozumie możliwość niekorzystnego wpływu zmiany warunków na rynkach finansowych i towarowych na wartość ekonomiczną lub wynik finansowy Grupy.

 

Zgodnie z przyjętą polityką, celami procesu zarządzania ryzykiem rynkowym w Grupie są:

  • ograniczenie zmienności przepływów pieniężnych związanych z działalnością Grupy do akceptowalnych poziomów w krótkim i średnim horyzoncie czasowym;
  • budowanie wartości firmy w długim okresie czasu.

Biorąc pod uwagę potencjalną skalę wpływu na wyniki finansowe, Grupa wyodrębnia następujące czynniki ryzyka rynkowego:

   
Ryzyko rynkowe
Podejście do zarządzania ryzykiem

Wpływ na wyniki finansowe

Ceny gazu i produktów ropopochodnych
Ryzyko zarządzane jest poprzez zakup instrumentów pochodnych zabezpieczających ceny gazu.
Kurs EUR/PLN, USD/PLN oraz NOK/PLN
[jw.] Ryzyko wynika głównie z zobowiązań z tytułu dostaw i usług. Ryzyko jest zabezpieczane ekonomicznie poprzez zawieranie pochodnych instrumentów zabezpieczających.
Stopy procentowe
Ryzyko jest zabezpieczane poprzez zawieranie pochodnych instrumentów zabezpieczających.
Ceny pozostałych towarów
Ryzyko uznane za nieistotne.