6.1.3. UTRATA WARTOśCI AKTYWóW NIEFINANSOWYCH

Istotne szacunki

Utrata wartości aktywów niefinansowych


Test na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych przeprowadza się, gdy wystąpią przesłanki wskazujące na utratę wartości. Test na utratę wartości przeprowadza się poprzez porównanie wartości bilansowej aktywa (lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne, jeżeli aktywo nie generuje samodzielnie wpływów pieniężnych) z wartością odzyskiwalną tj. wyższą spośród wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży lub wartości użytkowej. 
Jeżeli wartość odzyskiwalna jest niższa od wartości księgowej składnika aktywów (lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne), wartość księgowa obniżana jest do wartości odzyskiwalnej danego składnika aktywów (lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne). Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości ujmowany jest jako koszt w okresie, w którym wystąpiła utrata wartości, o której mowa powyżej.

 

Kwoty odpisów dotyczących rzeczowych aktywów trwałych dokonanych w 2019 roku zostały przedstawione w poniższej tabeli: 

 
2019
2018

 

Działalność wydobywcza
Działalność obrotu i magazynowania
Pozostałe
Działalność wydobywcza
Działalność obrotu i magazynowania
Pozostałe
Grunty
  (21)
  -  
  (59)
  (3)
  -  
  (8)
Budynki i budowle
  (1 822)
  (50)
  (171)
  (1 561)
  (47)
  (167)
Urządzenia techniczne i maszyny
  (379)
  (318)
  (79)
  (360)
  (316)
  (71)
Środki transportu i pozostałe
  (35)
  (1)
  (4)
  (36)
  (1)
  (4)
Środki trwałe w budowie:
 
 
 
 
 
 
         dotyczące poszukiwania i oceny zasobów
         mineralnych
  (1 164)
  -  
  -  
  (1 177)
  -  
  -  
         pozostałe
  -  
  -  
  (41)
  (1)
  -  
  (46)
Razem
  (3 421)
  (369)
  (354)
  (3 138)
  (364)
  (296)
Razem na koniec okresu
  (4 144)
  (3 798)

W roku obrotowym przeprowadzono test na utratę wartości podstawowych aktywów operacyjnych Grupy stanowiących: majątek wydobywczy służący eksploatacji gazu ziemnego i ropy naftowej, magazyny paliwa gazowego, blok energetyczny, majątek dzierżawiony i wynajmowany (w tym: stacje CNGCompressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa., majątek przesyłowy, pozostałe nieruchomości), stacje regazyfikacji LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji oraz majątek będący środkami trwałymi w budowie (odwierty w budowie). Poniżej przedstawiono podstawowe informacje na temat przeprowadzonego testu dla obszarów, w których dokonano najistotniejszych wartościowo odpisów.

 

2019
2018

 

rozwiązanie odpisu
zawiązanie odpisu
rozwiązanie odpisu
zawiązanie odpisu
Opis ośrodka wypracowywującego środki pieniężne
CGU – 162 jednostki produkcyjne
CGU - 159 jednostek produkcyjnych
Przesłanki utraty / zwiększenia wartości
* Spadek stopy dyskonta WACC w 2019 roku
* Aktualizacja prognozy produkcji na podstawie testów na odwiertach, jak również uwzględniająca nowe włączenia odwiertów
* Zmiana prognoz cenowych - spadek cen ropy i gazu
* Aktualizacja prognozy produkcji uwzględniająca pogorszenie warunków złożowych na określonych jednostkach produkcyjnych
 * Zmiana prognoz cenowych
 * Aktualizacja prognozy
produkcji na podstawie
testów na odwiertach,
jak również uwzględniająca
nowe włączenia odwiertów
* Spadek kosztów opłaty przesyłowej
* Wzrost stopy dyskonta w 2018 roku
 * Aktualizacja prognozy produkcji uwzględniająca pogorszenie warunków złożowych na określonych jednostkach produkcyjnych
Wartość Użytkowa
21 476
21 718
Stopa Dyskonta  nominalna pre-tax
Kraj: 10,32% -12,08%
Kraj: 10,70% - 12,81%
Pakistan: 19,30% - 21,42%
Pakistan: 19,52% - 25,35%
Kwota ujętego odpisu z tytułu utraty wartości
185
576
137
298
 
 
 
 
 
Opis ośrodka wypracowywującego środki pieniężne
 Testy na utratę wartości przeprowadzone zostały dla poszczególnych CGU, którym są określone odwierty w Polsce
 
2019
2018
 
rozwiązanie odpisu
zawiązanie odpisu
rozwiązanie odpisu
zawiązanie odpisu
Opis ośrodka wypracowywującego środki pieniężne
CGU-79 odwiertów
CGU – 76 odwiertów
Przesłanki utraty / zwiększenia wartości
* Spadek stopy dyskonta WACC w 2019 roku
* Aktualizacja prognozy produkcji oraz obniżenie planowanych nakładów
* Przekazanie odwiertów do eksploatacji
* Rezygnacja z realizacji odwiertów w wyniku niezadawalających rezultatów prac geologicznych
* Aktualizacja prognoz produkcji na podstawie testów na odwiertach
* Zmiana prognoz cenowych - spadek cen ropy i gazu w okresach eksploatacji
* Aktualizacja prognozy produkcji oraz obniżenie planowanych nakładów
* Zmiana prognoz cenowych - wzrost cen ropy w okresach eksploatacji
* Rezygnacja z realizacji odwiertów w wyniku niezadawalających rezultatów prac geologicznych
* Aktualizacja prognoz produkcji na podstawie testów na odwiertach
* Wzrost stopy dyskonta WACC w 2018 roku
* Wzrost kosztów opłaty eksploatacyjnej
Wartość Użytkowa
2 741
2 030
Stopa Dyskonta nominalna pre-tax
Kraj: 11,29% - 13,02%
Kraj: 11,75%- 13,86%
Kwota ujętego odpisu z tytułu utraty wartości
152
281
51
226

 

Opis ośrodka wypracowywującego środki pieniężne

Stacje regazyfikacji gazu skroplonego LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji w miejscowościach Ełk i Olecko - Oddział Centrala testy na utratę wartości przeprowadzone zostały dla poszczególnych CGU

 

2019
2018

 

rozwiązanie odpisu
zawiązanie odpisu
rozwiązanie odpisu
zawiązanie odpisu
Opis ośrodka wypracowywującego środki pieniężne
 
CGU - 2 jednostki
Przesłanki utraty / zwiększenia wartości
* Suma zdyskontowanych środków pieniężnych oraz wartości rezydualnej przewyższa wartość netto środków trwałych
* Suma zdyskontowanych środków pieniężnych oraz wartości rezydualnej przewyższa wartość netto środków trwałych
Wartość Użytkowa [PLN]
92
20
Stopa Dyskonta  nominalna pre-tax
3,97% - 4,73%
5,48% - 5,60%
Kwota ujętego odpisu z tytułu utraty wartości (PLN)
-
-
-
-
 
 
 
 
 
Opis ośrodka wypracowywującego środki pieniężne
 Majątek dzierżawiony, wynajmowany (majątek przesyłowy, stacje CNGCompressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa., majątek nieaportowy) - Oddział Centrala
 
2019
2018
 
rozwiązanie odpisu
zawiązanie odpisu
rozwiązanie odpisu
zawiązanie odpisu
Opis ośrodka wypracowywującego środki pieniężne
CGU – 167 jednostek
 CGU – 173 jednosteki
Przesłanki utraty / zwiększenia wartości
* Wzrost przychodów z wynajmu określonych nieruchomości
* Spadek kosztów przewidywanych remontów oraz kosztów utrzymania nieruchomości
* Zwiększona wartości majątku o składniki dotyczące prawa wieczystego użytkowania gruntów (zgodnie z MSSF 16)
* wzrost wartości majątku (z tytułu zakończonej inwestycji) nie generującego dodatkowych przychodów
* Wzrost przychodów z wynajmu określonych nieruchomości
* Spadek kosztów przewidywanych remontów oraz kosztów utrzymania nieruchomości
* Znaczny spadek przychodów oraz wzrost kosztów utrzymania nieruchomości
Wartość Użytkowa (PLN)
52
67
Stopa Dyskonta  nominalna pre-tax
7,56% - 8,52%
8,03% - 9,31%
Kwota ujętego odpisu z tytułu utraty wartości (PLN)
2
25
1
9

 

Opis ośrodka wypracowywującego środki pieniężne

Test na utratę wartości przeprowadzony został dla CGU, którym jest blok energetyczny Wierzchowice

 

2019
2018

 

rozwiązanie odpisu
zawiązanie odpisu
rozwiązanie odpisu
zawiązanie odpisu
Opis ośrodka wypracowywującego środki pieniężne
CGU – 1
CGU – 1
Przesłanki utraty / zwiększenia wartości
* Zwiększona wartości majątku o składniki dotyczące prawa wieczystego użytkowania gruntów (zgodnie z MSSF 16)
-
-
Wartość Użytkowa (PLN)
-
-
Stopa Dyskonta  nominalna pre-tax
4,73 - 5,46%
5,85 - 6,20%
Kwota ujętego odpisu z tytułu utraty wartości (PLN)
0,2
-
 -
 -
         

Tabela zbiorcza (łącznie wszystkie ośrodki wypracowujące środki pieniężne)

 

2019
2018

 

rozwiązanie odpisu
zawiązanie odpisu
rozwiązanie odpisu
zawiązanie odpisu
Wartość użytkowa majątku testowanego na utratę wartości
24 362
23 836
Kwota ujętego odpisu z tytułu utraty wartości (PLN)
338
882
189
532