7.1.1. GłóWNE POZYCJE BILANSOWE AKTYWóW FINANSOWYCH W PODZIALE NA KATEGORIE

     
2019
2018
Pozycja bilansowa
Pozycja szczegółowa w nocie 
Noty
Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
Instrumenty finansowe w rachunkowości zabezpieczeń
Razem
Pożyczki i należności wyceniane według zamortyzowanego kosztu
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
Instrumenty finansowe w rachunkowości zabezpieczeń
Razem
Należności
Należności z tytułu dostaw i usług
  4 511
  -  
  -  
  4 511
  4 864
  -  
  -  
  4 864
Pochodne instrumenty finansowe
 
  -  
  1 539
  1 088
  2 627
  -  
  928
  390
  1 318
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
 
  3 037
  -  
  -  
  3 037
  3 925
  -  
  -  
  3 925
Razem
 
 
  7 548
  1 539
  1 088
  10 175
  8 789
  928
  390
  10 107