7.1.2. GłóWNE POZYCJE BILANSOWE ZOBOWIąZAń FINANSOWYCH W PODZIALE NA KATEGORIE

     
2019
2018
Pozycja bilansowa
Pozycja szczegółowa w nocie 
Noty
Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
Instrumenty finansowe w rachunkowości zabezpieczeń
Razem
Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
Instrumenty finansowe w rachunkowości zabezpieczeń
Razem
Zobowiązania z tytułu zadłużenia
Kredyty bankowe
  4 893
  -  
  -  
  4 893
  1 385
  -  
  -  
  1 385
Dłużne papiery wartościowe
  -  
  -  
  -  
  -  
  2 298
  -  
  -  
  2 298
Zobowiązania z tytułu dostaw i podatków
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
  1 608
  -  
  -  
  1 608
  1 411
  -  
  -  
  1 411
Pochodne instrumenty finansowe
 
  -  
  991
  305
  1 296
  -  
  802
  358
  1 160
Razem
 
 
  6 501
  991
  305
  7 797
  5 094
  802
  358
  6 254