7.3.2.1. RYZYKO CEN TOWARóW

Przez ryzyko cen towarów Grupa rozumie możliwość niekorzystnego wpływu zmiany cen towarów na wynik finansowy Grupy.

 

Ryzyko cen towarów w Grupie związane jest głównie z kontraktami na zakup paliwa gazowego oraz kontraktami sprzedaży paliwa gazowego, wynikającymi z codziennego ofertowania i sprzedaży na TGE. Czynnikiem ryzyka jest zmienność cen gazu i produktów ropopochodnych na światowych giełdach paliwowych. W niektórych kontraktach formuła wyliczenia ceny zakupu paliwa gazowego ogranicza zmienność poprzez zastosowanie średnioważonych cen z poprzednich miesięcy.

Ryzyko cen towarów jest także związane z obrotem energią elektryczną, prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia energii oraz uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Handel energią elektryczną odbywa się na giełdowych rynkach regulowanych w Polsce i za granicą. Grupa zawiera także transakcje poza rynkiem regulowanym w oparciu o umowy ramowe. Zarządzanie ekspozycją na ryzyko cen towarów odbywa się poprzez wdrożenie mechanizmów identyfikacji, kalkulacji i monitorowania wysokości ekspozycji, wycenę otwartej pozycji, pomiar wartości narażonej na ryzyko oraz wdrożenie systemu limitów na ryzyko rynkowe.

Grupa stosuje rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych w odniesieniu do przyszłych, wysoce prawdopodobnych przepływów pieniężnych wynikających z zakupu/sprzedaży gazu i produktów ropopochodnych. W odniesieniu do prognozowanych zakupów i sprzedaży po cenach wynikających z przyszłych indeksów TGE, Grupa zabezpiecza niejawny komponent ryzyka stanowiący wielkość indeksu TTF DA.

Na podstawie przeprowadzonych analiz historycznych za okres 2 ostatnich lat (co wynika z faktu, że Grupa zabezpiecza ryzyko towarowe w horyzoncie 2 lat), Grupa oceniła, że historycznie zmiana indeksu TTF odpowiadała średnio za około 116% zmienności ceny zakupu/sprzedaży gazu po cenie bieżącej na TGE. Grupa sprawdziła też, że występuje ujemne skorelowanie indeksu TTF i kursu walutowego.

Szczegóły dotyczące rachunkowości zabezpieczeń przedstawiono w nocie 7.2.

W odniesieniu do cen energii elektrycznej, praw do emisji CO2 i świadectw pochodzenia Grupa stosuje instrumenty pochodne stanowiące ekonomiczne zabezpieczenie, lecz nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń. Dalsze informacje na temat instrumentów pochodnych nie objętych rachunkowością zabezpieczeń przedstawiono w nocie 7.2.

W poniższych tabelach została zaprezentowana analiza wrażliwości dla istotnych towarowych transakcji na surowcach energetycznych (tj. TTF) na zmiany cen dla 2018 i 2017 roku.

2019
Wartość bilansowa
 TTF,EE - zmiana ceny o:
+30%
-30%
Zysk/(strata)
Inne całkowite dochody
Zysk/(strata)
Inne całkowite dochody
Aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych dla towarowych transakcji na surowcach energetycznych
  2 265
  48
  57
  246
  2
Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych dla towarowych transakcji na surowcach energetycznych
  1 201
  (247)
  (4)
  (44)
  (59)

 

 

 

 

 

 

Wpływ zmian cen TTF, EE*
 
  (199)
  53
  202
  (57)

*TTF, EE - objaśnienia skrótów podano w nocie 7.2.

       
           
2018
Wartość bilansowa
 TTF,EE - zmiana ceny o:
+25%
-25%
Zysk/(strata)
Inne całkowite dochody
Zysk/(strata)
Inne całkowite dochody
Aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych dla towarowych transakcji na surowcach energetycznych
  928
  10
  2
  152
  500
Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych dla towarowych transakcji na surowcach energetycznych
  1 116
  (164)
  (601)
  (10)
  -  

 

 

 

 

 

 

Wpływ zmian cen TTF, EE*
 
  (154)
  (599)
  142
  500

*TTF, EE - objaśnienia skrótów podano w nocie 7.2.