7.3.2.3. RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

Przez ryzyko stopy procentowej Grupa rozumie możliwość niekorzystnego wpływu zmiany stóp procentowych na wynik finansowy Grupy. 

 

Głównym źródłem ryzyka stopy procentowej w Grupie są:

  • środki pieniężne i ich ekwiwalenty (lokaty bankowe) (nota 5.4.),
  • zobowiązania z tytułu zadłużenia (nota 5.2.),
  • pochodne instrumenty finansowe na stopę procentową - CCIRS, IRS poza rachunkowością zabezpieczeń (nota 7.2.).

Grupa monitoruje ryzyko rynkowe (walutowe i stopy procentowej) poprzez analizę wrażliwości i miarę wartości narażonej na ryzyko VaR. VaR (value at risk) czyli wartość zagrożona oznacza, że maksymalna strata z tytułu zmiany wartości rynkowej (godziwej) z określonym prawdopodobieństwem (np. 99%) nie będzie większa niż ta wartość w okresie kolejnych n dni roboczych. VaR szacowany jest metodą wariancji – kowariancji.

Pozycje oprocentowane według stopy zmiennej narażają Grupę na ryzyko zmiany przepływów pieniężnych z danej pozycji w wyniku zmiany stóp procentowych, poprzez wpływ na wysokość przychodów lub kosztów odsetkowych ujmowanych w wyniku finansowym. Pozycje oprocentowane według stałej stopy narażają Grupę na ryzyko wartości godziwej danej pozycji, jednakże ze względu na fakt, że pozycje te (z wyjątkiem instrumentów pochodnych) są wyceniane według zamortyzowanego kosztu, zmiana wartości godziwej nie wpływa na wycenę tych pozycji wycenianych wg zamortyzowanego kosztu oraz na wynik finansowy.

Główne pozycje narażone na ryzyko stóp procentowych oraz analizę wrażliwości na ryzyko zmiany stóp procentowych w odniesieniu do pozycji oprocentowanych według stopy zmiennej, która w ocenie Grupy byłaby rozsądnie możliwa na dzień bilansowy przedstawiono w poniższej tabeli.

 

2019
2018
 

 

Wartość bilansowa
Saldo oprocentowane wg stopy zmiennej
Zmiana oprocento- wania
o +30 pb
Zmiana oprocento- wania
o - 30 pb
Wartość bilansowa
Saldo oprocentowane wg stopy zmiennej
Zmiana oprocento- wania
o +30 pb
Zmiana oprocento- wania
o - 30 pb
 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
3 037
1 767
5
(5)
3 925
2 355
7
(7)

Nota 5.4.

Instrumenty pochodne CIRS poza rachunkowością zabezpieczeń - aktywa
 90
1 001
-  
               -  
 94
1 003
(106)
106

Nota 7.2.

Zobowiązania z tytułu zadłużenia
6 746
5 091
(15)
15
3 702
1 393
(4)
4

Nota 5.2.

Wpływ z uwzględnieniem rachunkowości zabezpieczeń
 
 
(10)
10
 
 
(103)
 103