7.3.1.3. RYZYKO KREDYTOWE ZWIąZANE Z ZAWARTYMI TRANSAKCJAMI DOTYCZąCYMI POCHODNYCH INSTRUMENTóW FINANSOWYCH

Pochodne transakcje finansowe są zawierane z bankami o uznanej renomie i wysokim standingu finansowym. Ponadto ze współpracującymi bankami zawarte są Umowy Ramowe lub umowy ISDA regulujące szczegółowe zasady współpracy i określające kwoty progowe na maksymalną ekspozycję z tytułu wartości godziwej zawartych instrumentów pochodnych. W związku z powyższym, Grupa nie przewiduje poniesienia istotnych strat z tytułu ryzyka kredytowego związanego z zawartymi transakcjami zabezpieczającymi.

Ocena jakości kredytowej banków na podstawie ratingów kredytowych została zaprezentowana w tabeli w nocie 7.3.1.1

Na dzień 31 grudnia 2019 roku udział procentowy banków, z którymi zawarto najwięcej (wartościowo) transakcji dotyczących instrumentów pochodnych, których wycena jest pozytywna wynosi: 47%, 22% oraz 12% (2018 r.: 38%, 15% oraz 10%).