8.1. KAPITAł AKCYJNY I ZAPASOWY ZE SPRZEDAżY AKCJI POWYżEJ ICH WARTOśCI NOMINALNEJ

2019
Liczba akcji
Całkowita wartość nominalna akcji
Udział w kapitale akcyjnym / udział w liczbie głosów

Akcjonariusz

 

 

 

Skarb Państwa
  4 153 706 157
  4 153 706 157
71,88%
Pozostali akcjonariusze
  1 624 608 700
  1 624 608 700
28,12%
Razem
  5 778 314 857
  5 778 314 857
100,00%
       
2018
Liczba akcji
Całkowita wartość nominalna akcji
Udział w kapitale akcyjnym / udział w liczbie głosów

Akcjonariusz

     
Skarb Państwa
  4 153 706 157
  4 153 706 157
71,88%
Pozostali akcjonariusze
  1 624 608 700
  1 624 608 700
28,12%
Razem
  5 778 314 857
  5 778 314 857
100,00%

Powrót do góry