8.5. AKTYWA I ZOBOWIąZANIA WARUNKOWE

Tytuł aktywa warunkowego
2019
2018

 

Szacunek kwoty
Otrzymane weksle
-
1
Przyznane dofinansowanie
187
218
Pozostałe aktywa warunkowe
14
14
Razem
201
233

Wartość aktywów warunkowych w bieżącym okresie wynika głównie z uzyskania dofinansowania przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. projektów związanych z budową gazociągów w celu rozwoju gazyfikacji. 

Tytuł zobowiązania warunkowego
2019
2018

 

Szacunek kwoty
Gwarancje i poręczenia
3 808
3 504
Wystawione weksle
552
784
Pozostałe 
11
8
Razem
4 371
4 296

Największą pozycją zobowiązań warunkowych na koniec 2019 roku jest gwarancja wystawiona przez Jednostkę Dominującą na rzecz państwa norweskiego z tytułu wykonywania przez spółkę PUN prac na norweskim szelfie kontynentalnym, której wartość na koniec 2019 roku ujęta w pozycji Gwarancje i poręczenia wynosi (po przeliczeniu na złoty) 2 672 mln (2 698 mln na koniec 2018 roku).

Wzrost wartości zobowiązań warunkowych z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w bieżącym okresie związany jest przede wszystkim z wystawieniem nowych gwarancji należytego wykonania umowy, będących zabezpieczeniem dostaw gazu oraz udzielenia poręczenia na zabezpieczenie spłaty zobowiązań spółek Grupy z tytułu umów kredytów i pożyczek.

Po przeprowadzonej na dzień bilansowy analizie prawdopodobieństwa wypływu korzyści ekonomicznych, wartość zobowiązań warunkowych Grupy z tytułu wystawionych weksli na koniec 2019 roku uległa zmniejszeniu.
 

 

Powrót do góry